​Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch dựa trên các nội dung thực hiện như sau: